Statut Društva

Na Osnovu Zakona o udruzivanju gradjana u udruzenja, drustvene organizacije I politicke organizacije koje se osnivaju za teritoiju SFRJ (Sl. list SFRJ broj 42/90) Osnivacka Skupština Društva Slovenaca u Vršcu na svojoj sednici od 03.09.2004 godine donela je:

STATUT DRUŠTVA SLOVENACA “KULA” U VRŠCU

OPŠTI DEO

Član 1

DRUŠTVO SLOVENACA» Kula « u Vršcu ( u daljem tekstu Društvo ) je udruzenje gradjana, koje razvija, produbljuje i ostvaruje međusobne veze Slovenaca i njihovih potomaka u Vršcu i šire.

Član 2

Ovim Statutom Društva utvrđuje se:

  • ciljevi i zadaci društva;
  • naziv i sedište Društva;
  • organi Društva;
  • zastupanje i predstavljanje Društva;
  • način obaveštavanje javnosti o radu;
  • način donošenja izmena i dopuna Statuta;
  • način donošenja odluke oprestanku rada Društva;

Član 3

Sedište Društva je u Vršcu u ulici Heroja Pinkija 87

Podrucje delovanja je teritorija drzavne zajednice Srbija I Crna Gora.

Član 4

Društvo ima pečat okruglog oblika ( prečnika 34mm i 17mm ) sa natpisom:

Društvo Slovenaca» Kula « Vršac u latinici

Društvo slovenaca Kula, Vršac u čirilici.

U sredini su nacrtane konture Vršačke kule sa četiri grozda.

Na osnovu novog imena Društva oblikuje i izdaje članske karte.

Član 5

Rad Društva je javan, za šta je posebno odgovoran predsednik Društva. Javnost se obezbeđuje direktnim usmenim i pismenim obaveštenjem članova i po potrebi preko javnih glasila, kao i uključivanjem nečlanova i predstavnika drugih pravnih osoba pri samom radu.

Društvo ima apsolutno nestranački, nevladini i nepolitički i humanitarni karakter.

Društvo Slovenaca u Vršcu ima status pravnog lica i status pravnog lica Društva stiče danom upisa u registar.

Član 6

Društvo sarađuje sa srodnim organizacijama u zemlji i Republici Sloveniji u cilju razvijanja veze među Slovencima i prijateljima Slovenaca. Neguje saradnju slovenačkog i srpskog naroda kao i sa ostalim nacionalnostima u Vojvodini u Srbiji i Crnoj Gori.

DELATNOSTI, CILJEVI I ZADACI DRUŠTVA

Član 7

Osnovni program Društva je :

  • da se povezuje, razvija i da produbljuje veze sa Slovencima u Vršcu, Vojvodini i Srbiji i Crnoj Gori i šire sa Republikom Slovenijom,
  • da pomaže pri održavanju i razvijanju slovenačke kulture i jezika.
  • da izdaje bilten, četiri puta godišnje (koji ce biti naknadno registrovan kod nadleznog organa),
  • da obaveštava članstvo o događajima u Republici Sloveniji preko svog biltena, glasila drugih društava Slovenaca i publikacija koje se izdaju u Sloveniji,
  • da članovima pomaže pri ostvarivanju njihovih prava u Sloveniji i brine za njihovu ravnopravnost sa građanima Slovenije,
  • da organizuje susrete i posete u Sloveniji,
  • da nudi praktičnu pomoć u svim oblicima u svojim mogućnostima.

ČLANSTVO

Član 8

Članovi Društva su: redovni i počasni.

Redovni članovi učestviju u svim aktivnostima Društva i plaćaju dogovorenu članarinu.

Počasni članovi mogu biti sponzori, donatori ili lica koja su na neki način doprinela uspešnom radu Društva. O prijemu počasnih članova odlučuje Skupština Društva. Počasni član ne plaća članarinu.

Članovi mogu biti takođe i osobe drugih nacionalnosti.

Član 9

Učlanjivanje nastupa potpisom Pristupne izjave i upisom u registar članova sa svojeručnim potpisom. Učlanjivanje dece i omladine do 18 godina se sprovodi sa potpisom roditelja.

Pravo člana je da učestvuje pri radu Društva da bira i da bude biran u organe Društva.

Dužnosti člana su da izvršava program rada ovog Statuta, izvšava zaključke i plača članarinu.

Član 10

Članstvo u Društvu prestaje:

  • ličnim zahtevom,
  • isključenjem,
  • sa brisanjem iz članstva,
  • smrću člana,
  • prestankom rada Društva.

Član 11

Član će se isključiti iz Društva, ako radi u suprotnosti sa načelima Statuta, neplaće članarinu 6 meseci, kao i ako počini radnje koje nanose štetu ugledu Društva i njenom članstvu. O isključenju ili brisanju odlučuje disciplinska komisija od 5 članova. Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe Skupštini Društva u roku od 30 dana od dana prijema pismene odluke. Odluka Skupštine je konačna.

ORGANI DRUŠTVA

Član 12

Organi Društva su.

  • Skupština,
  • Izvršni odbor,
  • Nadzorni odbor,
  • Statutarni odbor.

SKUPŠTINA

Član 13

Skupština je najviši organ Društva, koju čine svi članovi.

Skupština se obavezno sastaje jedanput godišnje na redovnoj sednici. Vanredne sednice Skupštine sa održavaju na zahtev 2/3 članstva. Sednice se zakazuju u roku od 30 dana po prijemu zahteva.

Dnevni red i materijal iz tačke dnevnog reda priprema Izvršni odbor. Izvršni odbor predlaže radno predsedništvo Skupštine, tročlansku verifikaciono-izbornu komisiju i zapisničara i dva overovača zapisnika i Poslovnika o radu.

Član 14

Odluke se donose prostom većinom prisutnih članova a na Skupštini je potrebno2/3 prisustnost članova za početak rada. Skupština se može odložiti za 30 minuta posle čega Skupština može punopravno raditi i sa ½ upisanih članova.

Članovi mogu davati pismene primedbe na tačke dnevnog reda 10 dana pre zakazane sednice, koje zatim priprema, potvrđuje i podnosi Skupštini verifikaciona komisija.

Član 15

Sednicom Skupštine rukovodi radno predsedništvo ( predsednik i dva člana ).Glasanje je javno ali se i Skupština na samoj sednici može odlučiti i za tajno. Glasanje za organe Društva je u načelu tajno, a može biti i javno ako ima samo po jedan kandidat za svaku funkciju.

Član 17

Skupština

  • prihvata,menja ili dopunjuje Statut Društva i po potrebi tumači njegove članove,
  • donosi okvirni program rada u okviru ovog Statuta,
  • analizira i prihvata godišnje izveštaje o radu Društva, finansijske izveštaje i nalaze Nadzornog odbora i Statutarnog odbora.
  • bira i razrešava predsednika Društva, članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarnog odbora,
  • odlučuje o prestanku rada Društva.
  • određuje visina članarine i način plaćanja,
  • odlučuje o žalbama članova u vezi članarine,
  • odlučuje o stvarima koje se odnose na rad društva,
  • odlucuje o udruzivanju u saveza organizacija, druge oblike udruzivanja I o pristupanju medjunarodnim organizacijama;
  • bira disciplinska komisija od 3 članova na period od 4 godine,
  • odlučuje o svim pitanjima koja su vezana za Društvo

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Član 18

Društvo slovenaca ima predsednika.

Predsednika bira Skupština na period od 4 godine i može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Predsednik se bira iz redova članova Izvršnog odbora Društva.

Član 19

Predsednik društva zastupa i predstavlja Društvo prema trećim licima.

Predsednik Društva preduzima radnje shodno odredbama Statuta i ovlaščenjima koje mu dodeli Skupština ili Izvršni odbor. Funkciju predsednika Društva u njegovom odsustvu preuzima privremeno ovlašćeni potpredsednik Izvršnog odbora.

IZVRŠNI ODBOR

Član 20

Izvršni odbor je izvršni organ Društva koji rukovodi radom Društva između dve redovne sednice Skupštine. Za svoj rad je odgovoran Skupštini Društva.

Član 21

Izvršni odbor ima 9 članova i čine ga:

  • predsednik,
  • sekretar,
  • potpredsednici – Vršac, Alibunar, B.Crkva ,Plandište i Gudurica

Mandat članovima Izvršnog odbora je 4 godine.Ovlaščeni potpredsednik zamenjuje predsednika Izvršnog odbora u njegovom odsustvu ili neko od članova Izvršnog odbora po ovlaščenju.

Član 22

Zadaci Izvršnog odbora su :

  • da sprovodi odluke i zaključke Skupštine Društva,
  • da neposredno potstiće i usklađuje aktivnosti Društva,
  • da osniva komisije i radna tele,
  • da priprema i saziva sednice Izvršnog odbora i Skupštine,
  • da dobijaju sve potrebne informacije vezane za društvo, akoje su od interesa za članove Društva,
  • pokreće inicijativa za promenu Statuta i drugih opštih akata Društva,
  • da donosi finansijske odluke i prenosi ovlaščenja na druge članove Društva,
  • da donosi plan prihoda i rashoda za narednu godinu,
  • da rukovodi radom stručnih službi u okviru Društva ( Stručnu službu čine računovođa, blagajnik, rukovodioci kulturno-obrazovnih i drugih aktivnosti )
  • Izvršni Odbor za svoj rad odgovara Skupštini, a članovi Izvršnog Odbora su lično i kolektivno odgovorni za svoj rad.

U radu Izvršnog Odbora punopravno učestvuju Predsednik Statutarnog odbora i Predsednik Nadzornog odbora.

Izvrsni odbor donosi punovazne odluke vecinom glasova prisutnih clanova.

Član 23

Predsednik Izvršnog Odbora je odgovoran za organizovanje rada po zaključcima Izvršnog Odbora a sekretar vrši poslove koje mu poveri Izvršni odbor i predsednik Izvršnog odbora.

NADZORNI ODBOR

Član 24

Skuština Društva bira Nadzorni odbor od tri člana, čiji mandat traje 4 godine.Niko ne može biti biran za člana Nadzornog odbora više od dva puta uzastopno.Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvšnih organa Društva osim Skupštine.

Član 25

Nadzorni odbor ima sledeća prava i dužnosti:

  • da prati i kontroliše materijalno i finansijsko poslovanje Društva

Član 26

Nadzorni odbor o svojim nalazima i o svom radu redovno obaveštava Izvršni odbor Društva i Skupštinu.

Član 27

Nadzorni odbor direktno je odgovoran Skupštini Društva.

STATUTARNI ODBOR

Član 28

Skuština Društva bira Statutatni odbor od tri člana, čiji mandat traje 4 godine.Niko ne može biti biran za člana Statutarnog odbora više od dva puta uzastopno.Član Statutarnog odbora ne može biti član Izvšnih organa Društva osim Skupštine.

Član 29

Statutatni odbor ima sledeća prava i dužnosti:

  • tumači Statut, i da prati sprovođenje u život Statuta i drugih opštih akata društva,
  • da prati zakonitost odluka i njihovo usklađivanje sa opšte usvojenim normama,
  • odlučuje u Statutarnim sporovima i daje predlog za izmene i dopune Statuta,
  • na zahtev organa i članova daje mišljenje o pojedinačnim sporovima

Član 30

Izvršni odbor Društva obavezno raspravlja o informacijama koje dobija od Statutarnog odbora i dužen je da po njima zauzme određeni stav i preduzme mere za otklanjanje nepravilnosti, koje su ukazane ovim informacijama.

Statutatni odbor direktno je odgovoran Skupštini Društva

Član 31

Odluku o potrebi izmena i dopuna Statuta donosi Skupština Društva. Inicijativu za izmene i dopune Statuta mogu se doneti na zahtev 1/3 broja članova društva.

Član 32

Predlog za izmene i dopune Statuta podnosi se Statutarnom odboru Društva.Izvršni Odbor uz saglasnost Statutarnog odbora izrađuje nacrt izmene i dopune statuta i daje ga na diskusiju svim članovima Društva. Diskusija traje 30 dana od dana dostavljanja nacrta.

Član 33

Nakon diskusije Izvršni odbor daje Skupštini predlog izmene i dopune Statuta na usvajanje. Skupština usvaja predlog izmene i dopune Statuta.

NAČIN OBAVEŠTAVANJA JAVNOSTI O RADU DRUŠTVA

Član 34

Rad društva je javan.

Javnost u radu Društva se ogleda u obaveštavanju javnosti o svom radu putem svojih glasila, davanjem informacija sredstvima javnog obaveštavanja i održavanjem konferencija i drugih skupova.

OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH I FINANSIJSKIH POSLOVA

Član 35

Po potrebi radi obavljanja stručnih administrativnih, finansijskih i tehničkih poslova Skupština može doneti odluku o formiranju stručnih službi i komisija na volonterskoj podlozi. Rad Stručnih službi koordinira Izvršni odbor Društva.

IZVORI SREDSTAVA, NAČIN KORIŠČENJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA

Član 36

Društvo stiče sredstva za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka:

  • od sredstva članova društva – članarine,
  • od dobrovoljnih priloga, poklona i zaveštanja
  • i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 37

Prihodi i rashodi Društva utvrđuju se po vrstama prihoda i raspoređuju se po namenama u skladu sa ciljevima i zadacima Društva i programom rada za tekuću godinu.

Završni račun sa izveštajem o ostvarenim prihodima i rashodima za proteklu godinu prihvata Skupština.

PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 38

Društvo prestaje sa radom na zahtev 2/3 članova, ako se trajnije ne ostvaruju ciljevi zbog kojih je osnovano društvo ili ako ga zabrani Nadležni ograni. Za prestanak rada Društva saziva se vanredna Skupština Društva, koja donosi konačnu odluku o prestanku rada.

Nakon prestanka rada Društva imovina će se dodeliti nekoj humanitarnoj organizaciji.

Član 39

Predlog za prestanak rada Društva mogu podneti i sami organi Društva, a koji mora biti posedno obrazložen.

Član 40

Odluku o prestanku rada Društva donosi Skupština.

Predsednik Društva ili član koji zastupa Društvo, u roku od 15 dana od donošenja odluke o prestanku rada Društva obaveštava Nadležni organ o prestanku rada Društva, radi brisanja iz registra udruženja građana.

ZAVRŠNE PRELAZNE ODREDBE

Član 41

Organi Skupštine po potrebi konstituisaće se i doneti svoja akta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta.

Ovaj Statut stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a primenjuje se od dana upisa u registar.


Predsedavajuci Osnivacke Skupstine

U Vršcu 03.09.2004

Theme by Anders Norén