headerphoto
Početna
Dan ОŠ Gudurica PDF Štampa El. pošta
sreda, 25 maj 2011 00:00

20.05.2011. obeležen je dan ОŠ u Gudurici, ustanove sa kojom naše Društvo ostvaruje izuzetnu saradnju i gde se održava tečaj slovenačkog jezika za naše članove iz Gudurice. Izdvajamo opširniji istorijat škole

Na osnovu podataka iz starih ugarskih zapisa i prikupljenih činjenica Feliksa Milekera, utvrđeni su događaji koji su prethodili dolasku prvih nemačkih doseljenika u Guduricu. Dolazeći iz tradicionalnih vinogradarskih oblasti doneli su sa sobom nove radne navike, kulturu, pismenost i verske običaje.  Podižući sakralne objekte i gradeći škole želeli su da sačuvaju svoje običaje, jezik i pismo, kako ne bi zaostajali u kulturnom razvitku u odnosu na ostale narode austro-ugarskog carstva.Za razvoj školstva posebni značaj imaju prosvetne reforme carice Marije Terezije i njenog sina Josifa II. Tokom godina kako se menjala geo-politička slika našeg mesta, menjali su i narodi, i vlasti, samim tim i obrazovanje, ali je i naša škola  bila tu menjajući se zajedno sa selom. Snažan uspon i privredni razvoj naselja polovinom XIX veka, uslovio je nastanak većeg broja kulturnih institucija i udruženja građana Gudurice. Dolazak kolonista, po i njihovo angažovanje oko privrednih i društvenih aktivnosti u selu obeležili su početak savremenog razvoja Gudurice, a samim tim i savremeni razvoj školstva.Početak rada škole, pod imenom „Moša Pijade" veže se za septembar 1946.godine. Na početku školske 1946/47.godine osnovna škola u Gudurici je imala samo četiri odeljenja od I - IV razreda, i to dva slovenačka, jedno makedonsko i jedno srpsko odeljenje a sve ukupno 184 učenika. U periodu izmedju 1990. i 2010.godine u Osnovnoj školi u Gudurici uradjeni su značajni investicioni radovi, obnovljenaje zbirka nastavnih sredstava, bibliotečkog fonda i kupovina savremenih računarskih uredjaja. Izvršeni su ovi radovi: - sanacija i rekonstrukcija krovne konstrukcije na objektu matične škole ( 1995.godine); - izgradnja instalacija centralnog grejanjau matičnoj školi (1997.godine); - popravka zgrade područne škole u Markovcu (1998.godine); - izgradnja šupe za ogrev u područnoj školi (1998.godine); - krečenje unutrašnjosti zgrade matične škole (2000.godine); - rekonstrukcija krovne konstrukcije područne škole (2003.godine); - adaptacija sanitarnog čvora i popravka oluka na objektu matične škole(2004.godine); - ugradnja pumpe u sistemu centralnog grejanjai nabavka agregata (2005. godine).Godine 2004. uradjeno je uz pomoć SO Vršac i američke nevladine organizacije (ADF) opremanje škole nameštajem za sve učionice, pet novih kompjutera za kabinet informatike i nastavnim sredstvima za herniju, fiziku, matematiku i za razrednu nastavu. Poslednjih godina obnovljenje i uvećan broj knjiga, lektira i stručnih časopisa u biblioteci. Nabavljeni su: sportski rekviziti, dve table za košarku i jedna koš konstrukcija za teren područne škole , tri stola za stoni tenis sa pratećom opremom, školski nameštaj, laserski štampač, grafoskop, sintisajzer, dva videorekordera i dva televizora, fotokopir aparat, radio kasetofoni i ostala audio - vizuelna sredstva. U ovom periodu od 1990. do 2010.godine desile su se mnoge promene vezane za obrazovno-vaspitni rad škola : - ukidanje predmeta u VIII razredu prva pomoć i predmeta u VI i VII razredu - domaćinstvo; - uvođenje obaveznog izbornog predmeta u nastavi viših razreda (informatika u VII i VIII razredu); - uvođenje obaveznog stranog jezika od V razreda; - uvođenje obaveznih izbornih predmeta u razrednoj nastavi (gradjansko vaspitanje i veronauka); - uvođenje izbornih predmeta u razrednoj nastavi (čuvari prirode, svet oko nas, od igre do računara i dr.); - uvođenje obaveznog predmeta u razrednoj nastavi od I razreda (zdravstveno vaspitanje); - donošenje novog nastavnog plana i programa iz 2004.godine; - donošenje novog školskog programa za lII razred u školskoj 2004/2005.godini; - uvođenje obaveznog stranogjezika od I razreda osnovne škole; - uvođenje drugog stranogjezika kao izbornog od III razreda; - uvođenje obaveznog trećeg časa fizičkog vaspitanja, umesto dosadašnjih sportskih aktivnosti; - donošenje Razvojnog plana škole za period od 2006 do2011. godine; - donošenje Školskog programa za Prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja; - donošenje Školskog programa za Drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja; - uvođenje samovrednovanja rada škole; - uvođenje završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju (mala matura); - donošenje programa zaštite dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja; - uvođenje inkluzivnog obrazovanja; - usvajanje obrazovnih standarda u osnovnom obrazovanju i vaspitanju; - donošenje standarda kvaliteta rada ustanova, i drugo.Tokom poslednjih nekoliko godina, u jeku burnih dogadjaja i dešavanja, usvajanjem brojnih izmena i dopuna postojećih Zakona i donošenjem novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dolazi vreme promena u kome svoje mesto i ulogu traže nastavnici i učenici OŠ „MošaPijade" iz Gudurice. Škola sa toliko dugom tradicijom i kulturnim nasleđem očekuje da će sa reformisanjem Nastavnih planova i programa, poboljšanjem materijalnog statusa obezbediti u budućnosti mnogo bolje uslove za obrazovno - vaspitni rad , kako bi i dalje bila ponos svoje sredine. Poslednjih godina naša škola je u velikoj meri poboljšala kvalitet i povećala broj vannastavnih aktivnosti, za učenike svih uzrasta, u vidu organizovanja raznovrsnih sekcija, kurseva i to : - kurs makedonskog jezika sa elementima nacionalne kulture (od 2007.godine); - folklorna sekcija (od 2008.godine); - dramska sekcija( 2008. godine); - sekcija borilačkih sportova (od 2008. godine); - kurs slovenačkog jezika sa elementima nacionalne kulture (od 2010.godine); - plesna sekcija (od 2010.godine), i - kurs mađarskog jezika sa elementima nacionalne kulture (od 2010.godine). Navedene slobodne aktivnosti su u znatnoj meri zadovoljile interesovanja i radoznalosti učenika, podstakle najraznovrsnije vidove dečijeg stvaralaštva, pružile uslove za zajedničku igru, zabavu, sportske aktivnosti i razvile sposobnosti procenjivanja svog i tuđeg rada i negovanja nacionalne kulture i tradicije naroda ovih balkanskih prostora.Osnovna škola „Moše Pijade“ je ustanova okrenuta budućnosti, ali je takođe i ustanova koja neraskidivo povezana sa životom i istorijom same Gudurice i ostalih okolnih mesta. Ponosni na svoju prošlost, a okrenuti ka novim izazovima, nastavićemo da ispunjavamo naš glavni zadatak, a to je da na najbolji mogući način prenesemo dar znanja na mlađa pokolenja, i da ih vaspitavamo da postanu valjani i kvalitetni ljudi.

Poslednje ažurirano sreda, 12 oktobar 2011 17:57